Fréttir

Umsögn BÍL um tillögu um sóknaráætlun skapandi greina

Umsögn um þingmál 267 á þingskjali 503; um sóknaráætlun skapandi greina

Stjórn Bandalags íslenskra listamanna hefur, að beiðni allsherjar- og menntamálanefndar, fjallað um ofangreinda tillögu og vill koma eftirfarandi sjónarmiðum á framfæri.

Í greinargerð með tillögunni er getið um tillögu Alþingis nr. 22 sem samþykkt  var á 139. löggjafarþingi hinn 7. apríl 2011. Sú tillaga var flutt af menntamálanefnd þingsins og hljóðar svo: 

Alþingi ályktar að fela mennta- og menningarmálaráðherra að koma á formlegum samstarfsvettvangi með aðild fulltrúa allra stjórnmálaflokka, iðnaðarráðuneytis og fulltrúa skapandi greina sem hafi það hlutverk að ræða starfsumhverfi skapandi greina á Íslandi og móta tillögur um hvernig megi styrkja stöðu þeirra í íslensku atvinnulífi. Lagt verði mat á hvernig opinber stuðningur nýtist skapandi greinum, forsendur úthlutunar og eftirlit með ráðstöfun fjárveitinga. Sérstaklega verði leitað leiða til að bæta rekstrarskilyrði skapandi greina á Íslandi, fjölga menntaúrræðum og störfum auk þess að ýta undir nýsköpun innan skapandi greina. Niðurstöðum verði skilað til Alþingis fyrir 1. október 2011.

Tillagan var samþykkt samhljóða með atkvæðum fimmtíu og tveggja þingmanna allra flokka, þ.á.m. atkvæðum núverandi forsætisráðherra Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og núverandi formanns allsherjar- og menntamálanefndar Unnar Brár Konráðsdóttur. Á grundvelli tillögunnar var svo settur á laggirnar starfshópur sá sem vann skýrsluna Skapandi greinar – Sýn til framtíðar og í kjölfarið var skipað þverfaglegt teymi sem fékk það verkefni að yfirfara tillögur skýrslunnar með það að markmiði að innleiða þær og koma greinunum fyrir með formlegum hætti innan stjórnsýslunnar.  Eftir því sem stjórn BÍL kemst næst þá mun þetta teymi vera að stöfum undir forystu Karístasar Gunnarsdóttur skrifstofustjóra á menningarskrifstofu mennta- og menningarmálaráðuneytisins, en það hefur því miður verið hljótt um störf þess frá því að það tók til starfa.

Í tillögum skýrslunnar Skapandi greinar – Sýn til framtíðar er komið inn á flesta þá þætti sem þingsályktunartillagan frá 2011 gerði ráð fyrir; þar má nefna formlegan samstarfsvettvang um málefni skapandi greina, einnig er í skýrslunni greinargott yfirlit yfir starfsumhverfi greinanna og tillögur um bætta stöðu þeirra í íslensku atvinnulífi. Þá hefur skýrslan að geyma greinargott yfirlit yfir opinberan stuðning við listir og tillögur að styrkingu þess kerfis sem unnið hefur verið eftir. Loks er komið inn á menntamálin og varpað fram hugmyndum um frekari aðgerðir í þágu bættrar menntunar í listum og skapandi greinum á öllum skólastigum, en sem fyrr segir þá eru allar þessar tillögur til meðferðar hjá samstarfshópi þeim sem settur var á laggirnar í framhaldi af útkomu skýrslunnar 2012.

Það er mat stjórnar BÍL að mikið starf hafi verið unnið til að  búa í haginn fyrir öfluga sókn í málefnum skapandi greina. Það var því mikið áfall þegar ljóst var að sameiginlegt átak geirans og stjórnvalda, sem staðið hafði í fjörgur ár, var ekki virt sem skyldi í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar 2014. Það er óþarfi að rekja hér rúmlega 600 milljóna niðurskurð á fjárveitingum til verkefnatengdra sjóða lista og skapandi greina á yfirstandandi ári, en látið nægja að benda á umsögn BÍL um fjárlagafrumvarp 2014, sem aðgengileg er á vef Alþingis og vefsíðu BÍL.

Stjórn BÍL leggur áherslu á mikilvægi þess að nú verði blásið til endurnýjaðrar sóknar í atvinumálum listafólks og skapandi fólks og lýsir einlægum vilja til samstarfs um það verkefni. Það er mikilvægt að teymi það sem sett var á laggirnar innan stjórnsýslunnar 2012 fái áframhaldandi umboð til að starfa á grundvelli tillagna skýrslunnar Skapandi greinar – Sýn til framtíðar.  Einnig er mikilvægt að haldið verði áfram þeirri vinnu sem komin var áleiðis undir hatti Hagstofu Íslands að finna leiðir til að skapandi atvinnugreinar verði sjálfsagður þáttur þjóðhagsreikninga, en það verkefni fór raunar að hiksta þegar ljóst var að fjármunir þeir, sem gert var ráð fyrir að kæmu inn í það verkefni í formi IPA-styrkja ESB, myndu ekki skila sér. Til frekari áréttingar því sem hér hefur verið nefnt fylgir umsögn þessari starfsáætlun BÍL, sem samþykkt var á aðalfundi BÍL 8. febrúar sl.

Ráðstafanir gegn málverkafölsunum – Umsögn

Umsögn um þingmál 266 á þingskjali 499; um ráðstafanir gegn málverkafölsunum

Stjórn Bandalags íslenskra listamanna hefur, að beiðni allsherjar- og menntamálanefndar, fjallað um ofangreinda tillögu og mælir með því að hún verði samþykkt.

Greinargerð tillögunnar er afar skýr um ástæður þess að mikilvægt er að hún nái fram að ganga. Það er dapurlegt að úrbætur þær sem mælt var fyrir um í skýrslu starfshóps mennta- og menningarmálaráðherra frá 2005 skuli ekki hafa náð fram að ganga, þrátt fyrir tilraunir ráðherra til að koma afmörkuðum þingmálum þar að lútandi gegnum þingið. Það er líka umhugsunarefni að „stóra málverkafölsunarmálið“ skyldi hvorki hafa verið rannsakað né sótt á grundvelli höfundalaga, þrátt fyrir skýra lagaheimild þar um. Þá er það slæm tilhugsun að skilið hafi verið við það mál með þeim hætti að hvorki hafi verkin verið gerð upptæk, né þess krafist að falsaðar höfundarmerkingar væru fjarlægðar.

Stjórn BÍL tekur undir með flutningsmönnum tillögunnar að nauðsynlegt sé vernda íslenska menningararfleifð fyrir þeim spellvirkjum sem falsanir fela í sér og að mikilvægt sé að búa svo um hnúta að mál af þessu tagi séu leidd til lykta með sómasamlegum hætti og að lagaheimildir í fölsunarmálum sem upp kunna að koma í framtíðinni séu nýttar með þeim hætti sem löggjafinn hefur mælt fyrir um.

Notkun íslensku í stafrænni upplýsingatækni – umsögn

Umsögn um þingmál 268; aðgerðaáætlun um notkun íslensku í stafrænni upplýsingatækni

Að beiðni allsherjar- og menntamálanefndar hefur stjórn BÍL fjallað um tillöguna og komist að þeirri niðurstöðu að mikilvægt sé að hún nái fram að ganga. Nægir í því sambandi að benda á slæma útkomu íslenskunnar í Evrópuverkefni um stöðu tungumálanna innan tölvu- og upplýsingageirans þar sem íslenskan stóð næstverst að vígi af 30 Evróputungumálum, eins og fram kemur í greinargerð með tillögunni.

Tillagan gerir ráð fyrir að skipuð verði nefnd sérfræðinga í málvísindum og upplýsingatækni sem fái það hlutverk að gera aðgerðaáætlun um innleiðingu tiltekinna þátta í opinberri málstefnu, þ.e. notkun hennar í stafrænni upplýsingatækni. Auk þess verði nefndinni falið að kostnaðarmeta innleiðinguna og gera áætlun um fjármögnun hennar. Það síðastnefnda gæti bent til þess að allsherjar- og menntamálanefnd ætli nefndinni að sækja fjármagn til verkefnisins út fyrir ramma fjárlaga. Engu að síður er í greinargerð með tillögunni undirstrikað að ólíklegt sé að einkafyrirtæki sjái sér hag í að þróa máltæknibúnað á markaðsforsendum og því einnig haldið fram að ekki sé hægt að láta nauðsynlegar rannsóknir í þessum málaflokki ráðast af úthlutun samkeppnissjóða þar sem um sé að ræða rannsóknir sem leiði af lagaskyldu. Það er því vandséð að sérfræðinganefndin hafi aðra kosti varðandi tillögur að fjármögnun aðgerðanna en gegnum fjárlög.

Stjórn BÍL leyfir sér að leggja til að horft verði vítt yfir svið sérfræðinga í málvísindum og upplýsingatækni þegar skipað verður í nefndina og nefnir í því sambandi mikilvægan þátt listamanna og hönnuða sem nýta sér stafræna tækni í störfum sínum. Með aukinni áherslu á akademíska nálgun í menntun hönnuða og listafólks og með stórstígum framförum í stafrænni tækni auglýsinga- og upplýsingafyrirtækja, fyrirtækja í leikjahönnun og fyritækja á sviði vöruhönnunar, hefur rutt sér til rúms ný þekking á hinum stafræna vettvangi, sem gæti reynst gagnleg við áætlanagerð þá sem sérfræðinganefndinni verður falin. Einnig er mikilvægt við vinnu af þessu tagi að leita til fólks sem hefur skapandi tök á tungumálinu.

Raunar er tíminn sem sérfræðinganefndinni er gefinn til starfans skv tillögunni orðinn afar knappur, svo líklegt er að rýmka þurfi þar eitthvað um, en engu að síður er mikilvægt að vinnan við áætlunina dragist ekki á langinn.

Listrænn metnaður eða markaðsfræði

Forseti BÍL Kolbrún Halldórsdóttir skrifar grein í Fréttablaðið í morgun:

Í leiðara Friðriku Benónýsdóttur 11. febrúar er lýst áhyggjum af því að listamenn séu í auknum mæli hættir að trúa á gildi listarinnar og sé meira í mun að sanna að þeir skaffi peninga en skapi góða list. Hún rekur fyrir þessu tvær meginástæður, annars vegar aukna áherslu á hagræn áhrif skapandi greina og hins vegar neikvæða umfjöllun um listir almennt.

Umræðu um hagræn áhrif lista og skapandi greina má rekja til sameiginlegs áhuga listamanna og fræðimanna á því að vita efnahagslegt umfang listastarfsemi í landinu. Það var árið 2010 sem settir voru opinberir fjármunir í rannsókn, sem leiddi í ljós umtalsverð hagræn áhrif greinanna. Atvinnuvegir þjóðarinnar hafa áratugum saman verið kortlagðir og fyrir þeim gerð grein í árlegum þjóðhagsreikningum, en hingað til hefur þáttur listamanna og hönnuða verið nánast ósýnilegur í þessum reikningum.

Listamenn stíga fram
Þessu vilja listamenn breyta, sem er eflaust ein af ástæðum þess að þeir hafa sjálfir orðið sýnilegir í umræðunni um þátt skapandi greina í þjóðarhag. Friðrika virðist gagnrýnin á þá þátttöku þar sem hún segir að listamenn hafi hvað eftir annað beitt sér fyrir umræðum um þessi hagrænu áhrif, jafnvel haldið um þau málþing.

Bandalag íslenskra listamanna, sem samanstendur af fjórtán fagfélögum listafólks og arkitekta, hefur á undanförnum árum gengist fyrir málþingum í tengslum við aðalfund sinn. Umfjöllunarefnin hafa verið fjölbreytt en þingið 2013 fjallaði að sönnu um skapandi atvinnugreinar af sjónarhóli listamanna. Þar var undirstrikað mikilvægi þess að listir og menning eignuðust fastan sess í þjóðhagsreikningum, en jafnframt komu fram svipaðar áhyggjur og lýst er í leiðara Friðriku, af aukinni áherslu á markaðssjónarmið í umfjöllun um listir og þeirri hættu að eigið gildi listanna gæti horfið í skuggann af yfirþyrmandi umfjöllun um þjóðhagslegt vægi þeirra.

Von um aukið vægi skapandi greina
Umræðan um hin hagrænu áhrif er ný af nálinni, hún helst í hendur við þörf á fjárhagslegri endurskipulagningu samfélagsins eftir hrun og speglar áætlanir nágrannalanda okkar um uppbyggingu starfa í skapandi greinum. Hún á sér líka rætur í breyttu munstri listmenntunar, sem hefur á seinni árum verið að færast til í kerfinu með þróun listnáms á háskólastigi.
Einnig eru skýr merki um breytingar á uppbyggingu fagfélaga listafólks og meðvitund listamanna um kjör sín, t.d. með inngöngu æ fleiri félaga í Bandalag háskólamanna. Þá eru ótalin áform stjórnmálaflokka og einstakra stjórnmálamanna um að hefja sókn í uppbyggingu atvinnutækifæra innan hins skapandi geira, en slíkar yfirlýsingar kveikja von meðal listamanna um aukið vægi greinanna. Með þetta í huga væri beinlínis undarlegt ef listamenn leiddu þessa umræðu hjá sér.

Friðrika veltir hins vegar fyrir sér hvort niðrandi umfjöllun um störf listamanna sé farin að skjóta rótum í hugskoti þeirra sjálfra og verði þess beinlínis valdandi að þeim sé meira í mun að skaffa peninga en skapa góða list. Það dreg ég í efa. Vissulega þykir listamönnum oft nóg um þegar fjölmiðlar og samskiptamiðlar fyllast af athugasemdum á borð við þær að leggja beri niður Þjóðleikhúsið eða Sinfóníuhljómsveit Íslands, að misráðið hafi verið að ljúka byggingu Hörpu eða að listamenn ættu að fá sér eðlilega vinnu eins og venjulegt fólk. Satt að segja óttast ég fremur að gusur af þessu tagi hafi áhrif á tiltrú stjórnvalda og þeirra sem halda utan um opinbera fjármuni en að þær ógni listrænum metnaði listamannanna.

Ég vil leyfa mér að ljúka þessu greinarkorni með því að þakka Friðriku Benónýsdóttur fyrir leiðarann og viðurkenna að áhyggjur hennar eru ekki tilefnislausar, en á sama tíma langar mig að hvetja hana og aðra áhugamenn um menningarumfjöllun að hefja til vegs umræðu sem vegur upp á móti möntrunni um að listin sé fyrst og fremst markaðsvara. Mín gæfa er fólgin í því að starfa daglega með listafólki sem hefur fulla trú á gildi listarinnar sem byltandi afls í samfélaginu og hefur ekki í hyggju að selja Satan sál sína.

Hringlaga box! Komið á vefinn

Í tengslum við aðalfund  BÍL 8. febrúar sl. var haldið málþing með yfirskriftinni

Hringlaga box
– hlutverk listanna og þátttaka listamanna í innri endurskoðun og endursköpun samfélagsins 

Tekið var til skoðunar með hvaða hætti sköpun auðgar samfélagið, ekki einungis gegnum listræna túlkun og átök heldur ekki síður með skapandi og gagnrýnni nálgun við lausn hvers konar verkefna. Í nýjustu kenningum stjórnunarfræðanna er fjallað um mikilvægi skapandi nálgunar við lausn fjölbreytilegustu  viðfangsefna og bent á aðferðir listamanna sem eftirsóknarverðar í því sambandi. Þetta hefur leitt til þess að kallað er eftir kröftum listafólks í þverfaglegu samtali og samstarfi langt út fyrir lista- og menningargeirann;  a.m.k. þegar glímt er við heftandi ramma viðtekinna hefða. Listin leitast við að gera kosmos úr kaosi en í samtímanum virðast aðrar greinar menningarinnar, ekki síst fræðin, frekar njóta trausts til markvissrar endurskoðunar og endursköpunar samfélagsins. Nálgun listanna er ekki síður meðvituð, gagnrýnin, greinandi, spurul og speglandi, þótt hún sé vissulega dularfyllri og óræðari. En hví ætti hlutverk og erindi listarinnar sjálfrar að virðast svo framandi hinni almennu orðræðu? Hvað eru mýtur og hvað veruleiki um skapandi vinnubrögð?

Innlegg voru flutt af skapandi fólki með reynslu af því að takast á við fjölbreytt verkefni vítt og breitt um samfélagið.  Sérstakur gestur málþingsins var borgarstjórinn í Reykjavík Jón Gnarr. Stutt erindi fluttu  Sólrún Sumarliðadóttir tónlistarmaður, Kjartan Pierre Emilsson leikjahönnuður hjá CCP, Sigrún Birgisdóttir deildarforseti hönnunar- og arkitektúrdeildar LHÍ og Saga Garðarsdóttir leikkona.

Málþingsstjóri var Hildigunnur Sverrisdóttir arkitekt.

Nú eru upptökur af erindunum á málþinginu aðgengilegar á vefnum:

Inngangsorð og erindi Sólrúnar Sumarliðadóttur tónlistarmanns

Erindi Kjartans P. Emilssonar leikjahönnuðar

Erindi Sigrúnar Birgisdóttur deildarforseta hönnunar- og arkitektúrdeildar LHÍ

Erindi Sögu Garðarsdóttur listamanns

Erindi borgarstjórans í Reykjavík Jóns Gnarr

Starfsáætlun BÍL 2014

Á nýafstöðnum aðalfundi BÍL var samþykkt svohljóðandi starfsáætlun fyrir árið 2014:                                                                      

 • BÍL verður áfram virkur þátttakandi í stefnumótun á vettvangi skapandi atvinnugreina innan stjórnkerfis ríkis og sveitarfélaga sem og atvinnulífsins. Talsverð vinna hefur verið lögð í stefnumótun einstakra listgreina og mikilvægt að heildarsamtök listamanna þrýsti á um innleiðingu og eftirfylgni þeirrar stefnu sem mótuð hefur verið, t.d. menningarstefnu samþykktri á Alþingi 6.03.2013. BÍL mun leggja áherslu á þátt listanna í þróun skapandi atvinnugreina um land allt og mikilvægt samspil lista, menningar og atvinnulífs.
 • BÍL standi vörð um þá uppbyggingu sjóðakerfis sem unnið hefur verið að á undanförnum árum, leggi áherslu á lifandi samspil launasjóða og verkefnatengdra sjóða og haldi áfram góðu samstarfi við stjórn listamannalauna um þau mál. Þróaðar verði hugmyndir um eflingu launasjóða listafólks og lögð áhersla á aukna fagmennsku við úthlutun opinberra fjármuna til lista og menningar.
 • BÍL beiti sér fyrir því að töluleg gögn Hagstofu Íslands um störf listafólks og annarra í skapandi geiranum gefi sem gleggsta mynd af stöðu greinanna, með það að markmiði að listir og menning verði sjálfsagður hluti þjóðhagsreikninga. BÍL leggi sitt af mörkum til að listafólk sé rétt skráð í atvinnugreinaflokka hjá skattinum, m.a. til að tryggja að stjórnvöld hafi sem réttastar upplýsingar um störf innan geirans. Þannig verður auðveldara að meta þjóðhagslegt vægi lista og menningar.
 • BÍL vinni áfram að sameiginlegum hagsmunum listafólks varðandi skattlagningu. BÍL endurnýi áherslur sínar í skattamálum og beiti sér í baráttunni fyrir sem sanngjarnastri skattlagningu á störf og afurðir listamanna. Einnig þarf BÍL að sinna hagsmunum listamanna hjá samfélagsstofnunum á borð við Vinnumálastofnun og Tryggingarstofnun.
 • Samningur BÍL við mennta- og menningarmálaráðuneytið er forsenda þess að BÍL geti veitt stjórnvöldum nauðsynlega ráðgjöf í málefnum listanna. Mikilvægt er að framlag ríkisins til starfsemi BÍL haldi verðgildi sínu milli ára og sé ekki lægra að raunvirði en það var í upphafi samningstímans 2010. Til að svo megi verða þarf að auka skilning stjórnvalda á því þýðingarmikla starfi sem listafólk gegnir í samfélaginu.
 • BÍL leiti einnig nýrra leiða til að styrkja fjárhagslega stöðu sína með það að markmiði að ráða starfskraft til að slagkraftinn í hagsmunabaráttu listamanna. Í ljósi vaxandi áhuga á uppbyggingu skapandi atvinnugreina, jafnt meðal stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins, er mikilvægt að BÍL hafi bolmagn til að taka virkan þátt í þeirri uppbyggingu með heildarhagsmuni listamanna að leiðarljósi.
 • Það þjónar heildarhagsmunum listamanna að heimasíða BÍL verði þróuð áfram og hún gerð að vettvangi skoðanaskipta um listir, auk þess sem hún miðli greinum frá listafólki og samtökum þeirra, auk upplýsinga um BÍL á erlendum tungumálum og það alþjóðlega samstarf sem BÍL á þátt í. BÍL er orðið sýnilegt á samskiptamiðlum og þann sýnileika þarf að efla enn frekar, en til að áform um öflugri heimasíðu gangi eftir þarf aukið rekstrarfé.
 • BÍL beiti sér í baráttunni fyrir bættri listmenntun á öllum skólastigum, með því að auka samskipti við yfirvöld menntamála jafnt á vettvangi ríkis sem og sveitarstjórna. Í því skyni leiti BÍL leiða til að styrkja verkefni sem byggja á samspili listar og skólastarfs með norska „menningar-bakpokann“ til viðmiðunar. Þá taki BÍL þátt í eflingu háskólanáms í listum og stuðli að virkara samtali listamanna og Listaháskóla Íslands m.a. með þátttöku í uppbyggingu formlegs samráðsvettvangs á vettvangi LHÍ.
 • BÍL taki virkan þátt í að bæta lagaumhverfi á sviði lista lista og menningar. Fylgja þarf eftir hugmyndum aðildarfélaga BÍL um styrkari stöðu lista og menningar innan RÚV ohf, í því sambandi er ályktun ársfundar BÍL 2011 enn í fullu gildi. Mikilvægt er að Ríkisútvarpið axli ábyrgð sem einn af hornsteinum íslenskrar menningar með því að veita íslenskri menningu aukið rými í dagskrá og að tryggja vandaða umfjöllun um störf listamanna.
 • BÍL vinni að uppbyggingu atvinnutækifæra fyrir listafólk um land allt, m.a. með þátttöku í verkefnum á vettvangi landshlutasamtaka sveitarfélaga. Þá leggi BÍL rækt við samstarf við Samtök skapandi greina, Íslandsstofu, Nýsköpunarmiðstöð og aðra þá sem hagsmuni hafa af uppbyggingu atvinnutækifæra fyrir skapandi fólk.
 • BÍL leggi rækt við norrænt og alþjóðlegt samstarf, m.a. á vettvangi höfundarréttarmála í samstarfi við systursamtök á Norðurlöndunum og innan ESB. Þá leggi BÍL sig eftir samstarfi við söfn og aðrar stofnanir sem sunda miðlun og rannsóknir á listum og menningararfi. Mikilvægt er að fagfélög listamanna verði sýnileg á þeim vettvangi, m.a. með því að taka þátt í fundum og málþingum. Þá undirbúi BÍL málþing á árinu um ólíka stöðu kynjanna innan listgreinanna.

Skýrsla forseta BÍL – Starfsárið 2013

Stjórn BÍL hélt 10 reglulega fundi á starfsárinu, auk þess sem haldnir voru nokkrir fundir um afmörkuð málefni, t.d. málefni Ríkisútvarpsins, fjárlagafrumvarpið 2014 og listamannalaun.
Aðildarfélög BÍL eru fjórtán talsins. Hér er listi yfir formenn félaganna ásamt nöfnum þeirra stjórnarmanna, sem komið hafa að starfi stjórnar BÍL á árinu:
Arkitektafélag Íslands, AÍ, – formaður: Sigríður Ólafsdóttir (varamaður Hrólfur Karl Cela)
Félag íslenskra leikara; FÍL, – formaður: Randver Þorláksson
Félag íslenskra listdansara; FÍLD, – formaður: Melkorka Sigríður Magnúsdóttir (varamenn Tinna Grétarsdóttir og Hjördís Lilja Örnólfsdóttir)
Félag íslenskra tónlistarmanna; FÍT, – formaður: Nína Margrét Grímsdóttir/Gunnar Guðbjörnsson (varamenn Hallveig Rúnarsdóttir og Margrét Bóasdóttir)
Félag íslenskra hljómlistarmanna; FÍH, – formaður: Björn Th. Árnason
Félag kvikmyndagerðarmanna FK, – formaður: Hrafnhildur Gunnarsdóttir (varamaður Anna Þóra Steinþórsdóttir)
Félag leikstjóra á Íslandi FLÍ, – formaður: Jón Páll Eyjólfsson (varamaður Gunnar Gunnsteinsson)
Rithöfundasamband Íslands RSÍ, – formaður: Kristín Steinsdóttir  (varamenn Jón Kalmann Stefánsson og Sölvi Björn Sigurðsson)
Samband íslenskra myndlistarmanna; SÍM, – formaður: Hrafnhildur Sigurðardóttir
Samtök kvikmyndaleikstjóra; SKL, – formaður: Ragnar Bragason
Tónskáldafélag Íslands; TÍ, – formaður: Kjartan Ólafsson (varamaður Hildigunnur Rúnarsdóttir)
Félag tónskálda og textahöfunda; FTT, – formaður: Jakob Frímann Magnússon
Félag leikmynda- og búningahöfunda; FLB, – formaður: Rebekka Ingimundardóttir
Félag leikskálda og handritshöfunda; – formaður: Hávar Sigurjónsson/Margrét Örnólfsdóttir

 Fulltrúar BÍL í nefndum og ráðum (jan 2014):

Menningar- og ferðamálaráð (áheyrnarfulltrúar):
Kolbrún Halldórsdóttir/Pétur Gunnarsson
Hrafnhildur Sigurðadóttir/Erla Þórarinsdóttir

Fulltrúar í faghópi menningar- og ferðamálaráðs Reykjavíkur 2013:
Gunnar Hrafnsson tónlistarmaður, formaður
Randver Þorláksson leikari
Valdís Óskarsdóttir kvikmyndaleikstjóri
Ólöf Nordal myndlistarmaður
Magnea J. Matthíasdóttir rithöfundur og þýðandi

Fagráð Austurbrúar:
Kolbrún Halldórsdóttir     kjörin á stofnfundi 8. maí 2012

Kvikmyndaráð:
Kristín Jóhannesdóttir   febrúar 2013 – febrúar 2016
Bergsteinn Björgúlfsson   varamaður

Stjórn Barnamenningarsjóðs:
Gunnar Gunnsteinsson          15.10.2013 – 14.10.2015
Kristín Mjöll Jakobsdóttir      varamaður

Fulltrúaráð listahátíðar:
Kolbrún Halldórsdóttir

Stjórn listamannalauna:
Margrét Bóasdóttir           10.10.2012 til 01.10.2015
Randver Þorláksson          varamaður

Stjórn Skaftfells :
Hrafnhildur Sigurðardóttir
Ásta Ólafsdóttir, varamaður

Menningarfánaverkefni Reykjavíkur:
Karen María Jónsdóttir

List án landamæra:
Edda Björgvinsdóttir

Fulltrúi  í starfshóp um menningu barna og ungmenna:
Agnar Jón Egilsson            frá júní 2013
Oddný Sen                          varamaður

Stjórn Gljúfrasteins:
Kolbrún Halldórsdóttir     23. apríl 2012 – 22. apríl 2016

Umsagnarnefnd heiðurslauna Alþingis:
Pétur Gunnarsson               17. des. 2012

Forseti BÍL var fulltrúi mennta- og menningarmálaráðherra í stjórn Íslandsstofu til ágústloka þegar nýr ráðherra skipaði nýja stjórn, en að beiðni formanns hinnar nýju stjórnar gegnir forseti árfarm formennsku í fagráði Íslandsstofu í listum og skapandi greinum. Forseti BÍL er fulltrúi mennta- og menningarmálaráðherra í stjórn Listaháskóla Íslands, formaður þar síðan 16. desember 2011. Forseti BÍL átti á árinu sæti í starfshópi á vegum mennta- og menningarmálaráðherra um fyrirkomulag verkefnasjóða og kynningarmiðstöðva á listasviðinu. Þá sat forseti í ráðgjafarhópi SSH – Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu vegna sóknaráætlunar 20/20. Forseti BÍL hefur gegnt starfi forseta ECA – European Council of Artists síðan í árslok 2011 og situr í norræna listamannaráðinu Nordisk Kunstnerråd. Fyrir hönd ECA tekur hún þátt í starfi European Creative Alliance um höfundarréttarmál listamanna og er fulltrúi Nordisk Kunstnerråd í stjórn Norrænu menningarmiðstöðvarinnar Circolo Scandinavo í Róm. Önnur trúnaðarstörf forseta eru eftirfarandi: forseti er formaður stjórnar Leikminjasafns Íslands, kjörin af fulltrúaráði safnsins, hún er fulltrúi í framkvæmdanefnd vegna 100 ára afmælis kosningaréttar kvenna, kjörin á fundi forseta Alþingis í september, hún er fulltrúi BÍL í úthlutunarnefnd Minningarsjóðs Guðjóns Samúelssonar og í úthlutunarnefnd námsmannastyrkja Landsbanka Íslands  -Námunnar.  Þá er hún er ritari í stjórn Félags leikstjóra á Íslandi, í samninganefnd félagsins síðan 2011.

Stjórn BÍL hefur skipt með sér verkum á árinu þannig að Randver Þorláksson formaður Félags íslenskra leikara hefur gegnt hlutverki gjaldkera og Hrafnhildur Sigurðardóttir formaður Sambands íslenskra myndlistarmanna hefur sinnt starfi ritara. Nú verður breyting á, þar sem Randver hverfur nú til annarra starfa og mun Hrafnhildur taka við hlutverki gjaldkera en nýr formaður Félags leikskálda og handritshöfunda, Margrét Örnólfsdóttir, taka við starfi ritara.

BÍL – ráðgjafi stjórnvalda í málefnum listanna
Bandalag íslenskra listamanna hefur um árabil sinnt ráðgjafarstarfi við stjórnvöld, jafnt ráðamenn ríkis sem Reykjavíkurborgar. Um þá þjónustu hafa verið gerðir samningar, sem tilgreina hlutverk og skyldur BÍL gegn rekstarframlagi sem gengur til rekstrar Bandalagsins. Samningur BÍL við Reykjavíkurborg var endurnýjaður á árinu og gildir til loka árs 2015. Árlegt framlag borgarinnar til starfsemi BÍL á samningstímanum er kr. 1.060.000.-  Samningur BÍL við mennta- og menningarmálaráðuneytið rann út í árslok 2013. Á samráðsfundi BÍL og menntamálaráðherra sl. vor hafði ráðherra góð orð um að reynt yrði að hækka árlegt framlag til BÍL í nýjum samningi, sem hefur því miður ekki gengið eftir, því í drögum að nýjum samningi, sem nú liggur fyrir, tilbúinn til undirritunar, gerir ráðuneytið ráð fyrir óbreyttri upphæð framlagsins til næstu þriggja ára eða kr. 2.400.000.- á ári fram til 2016.

Árið litað af ríkisstjórnarskiptum
Eðli máls samkvæmt þá hafa stjórnvöld á hverjum tíma mikið um það að segja hvernig starfi BÍL  vindur fram. Árið 2013 litaðist mjög af stjórnarskiptum, enda nýjir flokkar að taka við stjórnartaumum og eðlilegt að áherslubreytingar verði í mikilvægum málaflokkum. T.d. gaf ný ríkisstjórn út forsetaúrskurð um talsverðar breytingar á verkaskiptingu ráðuneyta, m.a. í menningargeiranum. En ríkisstjórnin gaf líka fyrirheit um samstarf við þjóðina, því í stjórnarsáttmála hennar segir að hún muni leitast við að virkja samtakamátt þjóðarinnar og vinna gegn því sundurlyndi og tortryggni sem einkennt hafi íslensk stjórnmál og umræðu í samfélaginu um nokkurt skeið. Stjórn BÍL brást strax  við stjórnarskiptunum og sendi forsætisráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra og atvinnu- og nýsköpunarráðherra bréf þar sem þau voru boðin velkomin til starfa, starfsemi heildarsamtaka listamanna  var kynnt og óskað eftir fundum með ráðherrunum við fyrstu hentugleika. Nýr mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson brást hratt við, sömuleiðis atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra Ragnheiður Elín Árnadóttir og fundaði stjórn BÍL með þessum ráðherrum í júní og júlí. Forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson vísaði stjórn BÍL á mennta- og menningarmálaráðherra með erindið. Nánar verður sagt frá fundum stjórnar BÍL með ráðherrunum síðar í skýrslunni.

Fjárlagafrumvarpið 2014
Eðlilega fór mikið púður í það hjá stjórn BÍL á árinu að bregðast við fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Það var lagt fram 1. október og olli miklum vonbrigðum í hópi listamanna. Samkvæmt frumvarpinu var gert ráð fyrir rúmlega 700 milljóna króna niðurskurði til verkefnatengdra sjóða á vettvangi lista og hönnunar og í raun horfið af þeirri braut sem mörkuð hafði verið á seinustu 2 – 3 árum um samspil verkefnatengdra sjóða við launasjóði listamanna. Þannig var hvergi að finna myndlistarsjóð, sem hafði verið samþykktur með myndlistarlögum 2012, ekki heldur útflutningssjóð íslenskrar tónlistar eða hönnunarsjóð sem höfðu verið settir á laggirnar með fjárlögum 2013. Kvikmyndasjóður varð verst úti af öllum sjóðunum, hann var skorinn niður um tæpar 400 milljónir. Skýringar ríkisstjórnarinnar á þessum mikla niðurskurði voru þær að fyrri ríkisstjórn hafi ætlað að fjármagna hækkun til listtengdu sjóðanna með „svokallaðri“ fjárfestingaráætlun, sem áætlað var að fjármagna með veiðileyfagjaldi og sölu ríkiseigna, en sú tekjuáætlun hafi ekki verið raunhæf. Það var því skammgóður vermir fyrir forseta BÍL þegar hann, á vordögum 2012, var kallaður á fund með „aðilum vinnumarkaðarins“ til að heyra boðskaðinn um fjárfestingaráætlun fyrri ríksstjórnar, en því var einmitt fagnað sérstaklega í ársskýrslu um störf BÍL 2012. En í ár, þ.e. 2013 kvað við þann tón í fjárlagafrumvarpinu að flest sem gert hafði verið ráð fyrir að kæmi til menningar og lista gegnum „svonefnda“ fjárfestingaráætlun fyrri stjórnar var strikað út, hið sama gilti reyndar ekki um fjárframlög hinnar „svonefndu“ fjárfestingaráætlunar til jarðgangagerðar, hafnarmannvirkja, undirbúnings stóriðjuframkvæmda eða endurnýjaðrar Vestmannaeyjaferju, en það er önnur saga….

Lokaðar dyr fjárlaganefndar
BÍL brást við þessum tíðindum fjárlagafrumvarpsins með erindi til fjárlaganefndar Alþingis þar sem þess var krafist að horfið yrði frá áformum um boðaðan niðurskurð og tilteknir liðir á listasviðinu hækkaðir um rúmar 700 milljónir króna. Þess var jafnframt óskað að fulltrúar BÍL fengju að heimsækja fjárlaganefnd þingsins, eins og hefð er fyrir, en viðbrögðin voru með eindæmum þar sem nefndin ráðlagði forystu heildarsamtaka listamanna að snúa sér til mennta- og menningarmálaráðuneytisins með erindi sitt, sem er í hæsta máta undarlegt þar sem ráðherrann, fulltrúi framkvæmdavaldisins, hafði afhent hinum þjóðkjörnu fulltrúum á Alþingi meðferð málsins. Stjórn BÍL háði talsverða baráttu við að ná eyrum þingmanna, sneri sér til einstakra fulltrúa í fjárlaganefnd og allsherjar- og menntamálanefnd, auk þess sem haft var samband við fulltrúa þingflokkanna, en strax var ljóst að það yrði þungur róður fyrir forystu listafólks að fá fjárlagafrumvarpinu breytt.

Baráttuteymi stofnað
Meðal þess sem BÍL stjórnin gerði til að varna því að niðurskurðaráformin næðu fram að ganga var að kalla saman baráttuteymi innan úr aðildarfélögunum, sem hittist á tveimur fundum í húsakynnum FÍH. Teymið, sem skipað var um 20 listamönnum úr ýmsum listgreinum, setti saman hugmyndir að baráttuaðferðum og aðgerðum til að ná fram breytingum. Meðal hugmyndanna var að vinna áfram með hugmyndina um líf án lista, sbr það sem gert var á listalausa deginum í nóvember 2011. Í framhaldinu ákvað stjórn BÍL að leita til kvikmyndagerðarmanna, leikara, leikmynda- og búningahöfunda o.fl. um gerð stiklu sem dreift yrði á vefnum í því augnamiði að vekja athygli fólks á baráttumálum listmanna. Stiklan var framleidd fyrir styrk frá menningarsjóði IHM og var frumsýnd í Kastljósi RÚV 9. desember. Stór hópur listmanna kom að gerð stiklunnar en það var Baldvin Z sem leikstýrði henni og gerði handritið í samvinnu við Óskar Jónasson, en Silja Hauksdóttir stýrði framkvæmd verkefnisins.
Stjórn BÍL mun áfram vinna úr hugmyndum baráttuteymisins, enda mun ekki af veita ef heldur fram sem horfir varðandi stuðning ríkisins við verkefnasjóði listgreinanna og aðra sjóði sem styðja við listir og menningu. Þar má t.d. nefna bókasafnssjóð höfunda, barnamenningarsjóð, listskreytingasjóð, menningarsamninga landshlutanna og safnlið mennta- og menningarmálaráðuneytis sem m.a. er ætlað að styðja við bakið á félagasamtökum á borð við BÍL.

Síðdegisboð í Iðnó
Það gekk illa að koma fjárlagafrumvarpinu til annarrar umræðu í þinginu og þegar það loks skilaði sér var ljóst að einu breytingarnar sem fjárlaganefnd hafði gert á þeim þáttum sem BÍL hafði gert athugasemdir við fólust í 10 milljóna króna hækkuðu framlagi til Kvikmyndamiðstöðvar og 20 milljónum í útflutningssjóð íslenskrar tónlistar. Þá ákvað stjórn BÍL að bjóða fulltrúum fjárlaganefndar og allsherjar- og menntamálanefndar í síðdegiskaffi í Iðnó til að sýna þeim fram á alvöru málsins fyrir listirnar og freista þess að ræða afleiðingar boðaðs niðurskurðar. Það boð var haldið 17. desember þegar annarri umræðu um fjárlög var um það bil að ljúka. Þeir þingmenn sem þáðu boðið voru  Páll Valur Björnsson (menningarmálanefnd) og Brynhildur Pétursdóttir (fjárlaganefnd) frá Bjartri Framtíð, Bjarkey Gunnarsdóttir (fjárlaganefnd) frá VG, Vilhjálmur Árnason (menningarmálanefnd) frá Sjálfstæðisflokki og Líneyk Anna Sævarsdóttir (menningarmálanefnd) frá Framsókn. Guðbjartur Hannesson frá Samfylkingu sendi boð um forföll. Fundurinn fór hið besta fram og lagði stjórn BÍL mesta áherslu á að hverfa yrði frá 400 milljóna króna niðurskurði til kvikmyndasjóðs og að ófært væri að strika út með öllu til tveggja nýrra sjóða myndlistarsjóðs og hönnunarsjóðs. Þingmennirnir þökkuðu upplýsingarnar sem stjórn BÍL miðlaði þeim (og kaffið), en ekki voru þau bjartsýn á að breytingar gætu orðið á frumvarpinu úr því sem komið var.

Lokaniðurstaða fjárlaga
Aðfararnótt 18. desember bárust svo þær fréttir frá Alþingi að meirihlutinn í fjárlaganefnd hefði ákveðið að hverfa frá því að strika myndlistarsjóð og hönnunarsjóð út úr fjárlögum ársins 2014 og var veitt 25 milljónum í hvorn sjóð, en þeir höfðu til ráðstöfunar 45 milljónir hvor á fjárlagaárinu 2013. Þar með hafði verið horfið frá hluta niðurskurðarins, eða 80 milljónum króna, en eftir situr niðurskurður upp á 626 milljónir. Þar munar mest um niðurskurðinn til Kvikmyndasjóðs, sem er tæpar 400 milljónir. Það er því ljóst að mikið bakslag hefur orðið í fjárframlögum til list- og menningartengdra sjóða á fjárlögum ríkisins milli áranna 2013 og 2014. Slíkt er í hróplegu ósamræmi við niðurstöður starfshóps um sjóðina, sem skilaði ráðherra skýrslu sinni á árinu. Stjórn BÍL mun því þurfa að beita sér áfram í baráttunni fyrir bættum skilningi stjórnvalda í aðdraganda þess að næstu fjárlög verði unnin.

Launasjóðir listamanna
Þrátt fyrir niðurskurð til verkefnatengdu sjóðanna hafa stjórnvöld staðið vörð um launasjóðina, þannig hafa þeir haldið verðgildi sínu og hækkað í samræmi við verðlag eins og lög gera ráð fyrir. Í upphafi árs 2014 nemur mánaðargreiðslan úr sjóðunum kr.  310.913.-  Greiðslur úr launasjóðunum eru verktakagreiðslur svo það kemur í hlut listamannanna að standa skil á launatengdum gjöldum (framlagi í lífeyrissjóð, tryggingargjaldi o.s.frv.). Stjórn BÍL hefur á undanförnum árum fundað með stjórn listamannalauna um málefni sjóðanna og mögulega þróun þeirra. Slíkur fundur var haldinn 27. janúar sl.  Á þeim fundi var rætt um reynsluna af breytingunum 2012 þegar sjóðirnir voru opnaðir fyrir þverfaglegum umsóknum. Einnig var reynslan af flutningi umsýslu sjóðanna til RANNÍS rædd og reynslan af breyttum dagsetningum á umsóknarfresti og úthlutun í byrjun janúar. Þá var fjallað um hæfi og vanhæfi nefndarmanna í úthlutunarnefndum sjóðanna og áréttað mikilvægi þess að aðildarfélög BÍL komi á framfæri við stjórn listamannalauna því sem félögin telja að betur megi fara í framkvæmd og umsýslu. Þá nefndi stjórn listamannalauna nokkur atriði sem óskað var eftir að tekin yrðu til umræðu í aðildarfélögum BÍL og á vettvangi stjórnar BÍL. Málefni sjóðanna  verða því til áframhaldandi umfjöllunar á vettvangi BÍL á næstunni, meðal annars möguleg þriggja ára áætlun um eflingu sjóðanna sambærileg þeirri sem rann sitt skeið á enda 2012.
Síðar  í skýrslu þessari verður  vikið að stuðningi Reykjavíkurborgar við list- og menningartengd verkefni.

Samráðsfundur BÍL og menningarmálaráðherra
Árlegur samráðsfundur stjórnar BÍL og mennta- og menningarmálaráðherra var haldinn í ráðherrabústaðnum 26. mars. Umræðurnar á fundinum lituðust nokkuð af því að stutt var til kosninga og óvissa með áframhaldandi veru Katrínar Jakobsdóttur á ráðherrastóli.  Þau mál sem stjórn BÍL lagði áherslu á að ræða við ráðherra og starfsmenn ráðuneytisins voru málefni starfslaunasjóðanna og þróun fjárframlaga til listgreinanna, almennt starfsumhverfi starfandi listamanna, myndlistartengdar gjaldskrár, uppbygging danslistarinnar, samkomulag um aukin framlög til kvikmyndagerðar, kvikmynda- og myndlæsi, málefni tónlistarskólanna, málefni listtengdra safna þ.á.m. safns Ríkisútvarpsins, framtíðarhúsnæði Listaháskóla Íslands, akademía listamanna og heiðurslaun ásamt fjárhagslegri afkomu BÍL. Minnisblað stjórnar BÍL er aðgengilegt á heimasíðu BÍL.
Ráðherrann lagði mesta áherslu á árangurinn sem náðst hefði á Alþingi með samþykkt nýrra laga á vettvangi lista og menningar, s.s. ný lög um Ríkisútvarpið, safnalög, lög um menningarminjar, bókasafnalög, myndlistarlög og bókmenntalög. Þá þakkaði hún BÍL fyrir þátttökuna í undirbúningi menningarstefnu, sem Alþingi samþykkti 6. mars 2013. Einnig lagði ráðherra áherslu á mikilvægi þess að áfram verði haldið á braut kortlagningar skapandi atvinnugreina og upplýsti að ráðuneytið væri að vinna með Hagstofu Íslands að því að bæta upplýsingaöflun og upplýsingamiðlun um þætti sem heyra undir ráðuneytið. Þá gaf ráðherra BÍL góðar vonir um að horft yrði til mikilvægs ráðgjafarhlutverks BÍL þegar samningurinn milli BÍL og ráðuneytisins yrði endurnýjaður á árinu. Það kemur fram hér að framan að sú von hennar gekk ekki eftir að sinni.

Starfshópur um verkefnasjóði á listasviði
Mennta- og menningarmálaráðherra skipaði starfshóp um verkefnasjóði og kynningarmiðstöðvar á listasviðinu í febrúar og var forseti fulltrúi BÍL í hópnum. Starf hópsins byggði að miklu leyti á því sem segir í hinni nýju menningarstefnu Alþingis að framlög ríkisins til verkefna á sviði menningarmála skuli fara í gegnum lögbundna sjóði með faglegum úthlutunarnefndum sem byggja úthlutun á vönduðu jafningjamati. Í stjórnum sjóða séu viðhafðir góðir stjórnunarhættir, regla um hæfilega fjarlægð virt og almennum hæfisreglum fylgt. Starfslaunasjóðir og verkefnasjóðir verði vel skilgreindir og endurspegli fjölbreytni og þróun menningarlífsins, m.a. er varðar samstarfsverkefni. Hópurinn skilaði skýrslu til ráðherra með tillögum að aðgerðum í lok apríl og var þess óskað að fagfélög listamanna og miðstöðvar listgreina og hönnunar fjölluðu um tillögurnar og sendu viðbrögð sín til ráðuneytisins um haustið.
Í lok október höfðu ráðuneytinu borist viðbrögð frá fjórum aðilum ( Hönnunarmiðstöð, Miðstöð íslenskra bókmennta, Leiklistarsambandi Íslands og stjórn hönnunarsjóðs). Niðurstaða menningarskrifstofu ráðuneytisins, á grundvelli umsagnanna, er sú að áfram verði haldið með áform um að Rannís annist umsýslu verkefnatengdu sjóðanna, en að miðstöðvarnar sjái um ráðgjöf og kynningu, því sé ekki grundvöllur fyrir hugmyndinni um sameiginlega umsýslu- og þjónustumiðstöð eða að stofnað verði sameiginlegt listráð. Þá sé ekki grundvöllur til að miðstöðvarnar flytji í sameiginlegt húsnæði að öllu óbreyttu.  Hvorki skýrsla hópsins eða niðurstöður menningarskrifstofu ráðuneytisins hafa verið birtar opinberlega en stjórnir aðildarfélaga BÍL hafa aðgang að skýrslunni og geta haldið áfram að fjalla um þá þætti sem snúa að hverju og einu félagi. Framhald málsins kemur líklega ekki í ljós fyrr en á samráðsfundi BÍL með nýjum mennta- og menningarmálaráðherra undir vor.

Umsagnir um þingmál
BÍL tekur virkan þátt í vinnu við lagasetningu með því að veita Alþingi umsagnir um mál á vettvangi lista og menningar.  Á árinu hefur BÍL fjallað um þrjú mál, um tillögu þingsályktunar um menningarstefnu, sem samþykkt var á Alþingi 6. mars 2013 og kom BÍL að vinnunni við hana á ólíkum stigum, m.a. með því að sækja ráðstefnur ráðuneytisins Menningarlandið, ein ein slík var haldin á árinu að Kirkjubæjarklaustri og var forseti BÍL með erindi þar um faglega úthlutun opinbers fjármagns til lista og menningar. Annað málið var svo frumvarp til laga um Ríkisútvarpið ohf – fjölmiðil í almannaþágu, þar sem lögð var til breyting á fyrirkomulagi við val stjórnar. Um það mál verður fjallað nánar í sérstökum kafla um Ríkisútvarpið í skýrslu þessari, en umsögn BÍL er að finna á heimasíðu BÍL . Þriðja málið var frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið, nr. 34/1944, en það mál varðaði notkun á þjóðfánanum til merkingar á íslenskri hönnun og framleiðsluvörum. BÍL tók í umsögn sinni mið af umsögn Hönnunarmiðstöðvar um málið og varaði við tilteknum ákvæðum frumvarpsins, í ljósi þess að þau gætu orðið til þess að þrengja möguleika íslenskra fyrirtækja til að merkja vörur sínar með fánanum.
Þá hefur stjórn BÍL um þessar mundir til umfjöllunar þrjú þingmál: tillögu til þingsályktunar um sóknaráætlun skapandi greina til þriggja ára, tillögu til þingsályktunar um ráðstafanir gegn málverkafölsunum og tillögu til þingsályktunar um aðgerðaáætlun um notkun íslensku í stafrænni upplýsingatækni.
Allar umsagnir BÍL til Alþingis eru aðgengilegar á vefsíðu BÍL www.bil.is

Ríkisútvarpið
Málefni Ríksútvarpsins voru talsvert á dagskrá BÍL á árinu. Síðla árs 2012 voru þau Margrét Marteinsdóttir og Skarphéðinn Guðmundsson ráðin dagskrárstjórar hljóðvarps og sjónvarps og óskaði stjórn BÍL fljótlega eftir að þau kæmu til fundar við stjórn BÍL til að ræða hagsmunamál listamanna í tengslum við Ríkisútvarpið. Sá fundur var haldinn 11. mars og lagði stjórn BÍL fram minnisblað til grundvallar umræðunni, minnisblaðið er aðgengilegt á heimasíðu BÍL.  Á fundinum lagði stjórn BÍL áherslu á kröfur listamanna um að leiknu innlendu efni verði gert hærra undir höfði í dagskrá sjónvarps, að niðurskurði olbogabarnsins Rásar 1 verði hætt, meiri metnaður verið lagður í dagskrárefni fyrir börn og ungmenni og stofnuð verði sérstök menningarfréttadeild (sambærileg við íþróttafréttadeild). Fundurinn var málefnanlegur í alla staði og í lok hans var ákveðið að halda áfram skoðanaskiptum um dagskrármál Ríkisútvarpsins milli þessara aðila. Það hefur að vísu ekki gengið eftir enda leið ekki langur tími þar til Margrét Marteinsdóttir sagði starfi sínu lausu og í kjölfarið tilkynnti útvarpsstjóri að skorið yrði niður í rekstri stofnunarinnar um 500 milljónir og 60 starfsmönnum yrði sagt upp. Strax fengu 39 starfsmenn uppsögn og var stór hluti þeirra dagskrárgerðarmenn rásar 1 og rásar 2. Eftirleikinn þarf ekki að rekja frekar hér að öðru leyti en því að aðgerðirnar vöktu gríðarleg viðbrögð, baráttuhópur var stofnaður til varnar atlögunni að menningarhlutverki Ríkisútvarpsins, mótmæli voru við útvarpshúsið í Efstaleiti, fjölmennur baráttufundur var haldinn í Háskólabíói og loks voru mennta- og menningarmálaráðherra afhentar rúmlega tíu þúsund undirskriftir þar sem þess var krafist að uppsagnirnar yrðu dregnar til baka og horfið yrði frá niðurskurði til stofnunarinnar.  BÍL lagði baráttunni lið og undirrituðu formenn allra aðildarfélaga opinbera áskorun til stjórnvalda um málið. Þá barst liðsauki frá systursamtökum okkar á Norðurlöndunum, sem sendu stjórn Ríkistútvarpsins og íslenskum stjórnvöldum ályktun þar sem mótmælt var niðurskurðinum og aðferðum við brottrekstur dagskrárgerðarmanna. BÍL mun áfram leggja sitt af mörkum til að ná fram breytingum sem eflt geta menningarhlutverk Ríkisútvarpsins eins og boðað var á fundi stjórnar BÍL með dagskrárstjórunum í mars.

Breytt lög um Ríkisútvarpið
Frumvarp til laga um Ríkisútvarp, fjölmiðil í almannaþágu, hafði verið til umfjöllunar á Alþingi frá því vorið 2012 og varð það að lögum vorið 2013 með 35 atkvæðum allra flokka nema Sjálfstæðisflokks.  Með lögunum var breytt fyrirkomulagi stjórnarkjörs Ríkisútvarpsins, þannig var horfið af braut pólitískt skipaðrar stjórnar en þess í stað kveðið á um að sérstaklega skipuð fimm manna valnefnd skipaði fimm af sjö stjórnarmönnum. Mennta- og menningarráðherra átti að skipa einn stjórnarmann og starfsmannasamtök Ríkisútvarpsins einn. Í valnefndina átti að skipa einn fulltrúa tilnefndan af Bandalagi íslenskra listamanna, einn tilnefndan af Samstarfsnefnd háskólastigsins og þrjá skv tilnefningu allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis. Þ. 9. apríl óskaði menntamálaráðuneytið eftir tilnefningu BÍL í valnefndina og tilnefndi stjórn BÍL forseta Kolbrúnu Halldórsdóttur og Björn Th. Árnason formann FÍH til vara. Samstarfsnefnd háskólastigsins tilnefndi Ólaf Þ. Harðarson prófessor og Ragnheiði Skúladóttur leikhússtjóra LA til vara. Allsherjar- og menntamálanefnd þingsins kláraði hins vegar ekki að tilnefna sína þrjá fulltrúa í nefndina og var hún því aldrei skipuð.
Að loknum kosningum til Alþingis var kallað saman sumarþing og eitt af fyrstu málum þess var frumvarp nýs mennta- og menningarmálaráðherra, Illuga Gunnarssonar, um breytingu á skipan stjórnar Ríkisútvarpsins. Frumvarpið gerði ráð fyrir því að horfið yrði til fyrra horfs varðandi val í stjórn Ríkisútvarpsins og voru rök ráðherra þau það fyrirkomulag að fela valnefnd að tilnefna fimm af sjö stjórnarmönnum í stjórn Ríkisútvarpsins væri ólýðræðislegt og ógagnsætt; valnefndin bæri enga ábyrgð gagnvart kjósendum og engin trygging væri fyrir því að nýtt fyrirkomulag stuðlaði að því að Ríkisútvarpið þjónaði lýðræðislegum, menningarlegum og samfélagslegum þörfum íslensks samfélags (orðalag frumvarpsins). Stjórn BÍL mótmælti breytingunum með formlegum hætti við Alþingi og krafðist þess að sú hugmyndafræði sem lögin byggðu á fengi að ganga í gildi, hún væri prófsteinn á það hvort þjóðinni ætti að lánast að standa vörð um ríkisútvarp í almannaþágu með faglega skipaðri stjórn. Sjá umsögn BÍL til þingsins á heimasíðu.
Í ræðustóli Alþingis lýsti ráðherann þeirri skoðun sinni að það væri mikil bjartsýni að halda að valnefnd af þessu tagi yrði eitthvað ópólitísk og upplýsti í því samhengi að stjórn Bandalags íslenskra listamanna hefði skipað fyrrverandi þingmann Kolbrúnu Halldórsdóttur sinn fulltrúa í nefndina.
Málið varð umdeilt á þinginu og ályktaði stjórn BÍL gegn því og hvatti ráðherrann til að draga frumvarpið til baka. Frumvarpið var að lokum samþykkt með þeirri breytingu að stjórn Ríkisútvarpsins yrði skipuð níu fulltrúum kjörnum af Alþingi í stað sjö. Í kjölfarið kaus Alþingi nýja stjórn Ríkisútvarpsins sem ætlað var að endurspegla þingstyrk flokkanna á Alþingi. Það gekk að vísu ekki alveg eftir þar sem einn stjórnarþingmaður greiddi atkvæði með lista stjórnarandstöðunnar, sem gerði það að fulltrúi Pírata, Pétur Gunnarsson rithöfundur og fyrrum ritari stjórnar BÍL, var valinn til setu í stjórninni. Hann var að vísu felldur út úr henni eftir nokkurra mánaða setu þar sem nú í janúar var aftur kosin ný stjórn og þá skiluðu sér öll atkvæði stjórnarþingmanna. Því endurspeglar núverandi stjórn Ríkisútvarpsins þingsstyrk Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks sem eiga sex fulltrúa í stjórninni á móti þremur fulltrúum stjórnarandstöðunnar.

Samstarf við miðstöðvar listgreina og hönnunar
Í erindum sínum til fjárlaganefndar Alþingis og í samtölum við ráðamenn hefur BÍL lagt áherslu á að mennta- og menningarmálaráðuneytinu verði gert það kleift að viðhalda samningum við miðstöðvar listgreina og hönnunar enda gegna þær lykilhlutverki í kynningu lista og menningar jafnt innanlands sem á erlendri grund, m.a. með því að veita faglega ráðgjöf ráðuneytum, sveitarfélögum, sendiskrifstofum Íslands, Íslandsstofu og markaðsskrifstofum útflutningsfyrirtækja. Reyndar hefur nú verið ákveðið að hinn nýji hönnunarsjóður verði vistaður undir hatti atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis þó gert sé ráð fyrir nánu samstarfi við mennta- og menningarmálaráðuneytið, og raunar fleiri ráðuneyti, um framkvæmd nýrrar hönnunarstefnu, sem undirituð var við athöfn í atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti 30. janúar sl.  Unnið hefur verið að stefnunni síðan 2011 og verður nú settur á laggirnar stýrihópur sem fær það verkefni að framfylgjastefnunni og þróa hana áfram.
Í gengum fagráð Íslandsstofu í listum og skapandi greinum hefur samstarf BÍL við miðstöðar listgreina og hönnunar aukist, sem skilar sér t.d. í góðu upplýsingaflæði frá miðstöðvunum til einstakra aðildarfélaga BÍL. Þá eru Samtök skapandi greina stofnuð af forstöðumönnum miðstöðvanna og er forseti BÍL í góðu sambandi við þau.

Skapandi greinar – Sýn til framtíðar
Eftir alvarlegan niðurskurð á framlögum ríkisins til lista og skapandi greina kom það nokkuð á óvart að heyra forsætisráðherra boða sérstaka sókn í málefnum greinanna í áramótaræðum. En BÍL mun ekki liggja á liði sínu nú fremur en endranær heldur halda áfram að þrýsta á um aðgerðaáætlun á grunni skýrslunnar frá 2012 „Skapandi greinar – Sýn til framtíðar“.  Eftir því sem næst verður komist þá mun samráðsvettvangur ráðuneytanna, sem mælt er fyrir um í skýrslunni, hafa verið setur á laggirnar og heyrst hefur að hann hafi komið saman tvisvar eða þrisvar síðan haustið 2012, en það eru óstaðfestar fregnir. Það er alveg ljóst að stjórnvöld þurfa að taka sig á í því að opna stjórnsýsluna fyrir aðkomu hagsmunaaðila á borð við BÍL.  Skýrslan frá 2012 er leiðarljós um bætt starfsumhverfi skapandi greina og leggur upp hugmyndir fyrir stjórnvöld um það hvernig nýta megi þau tækifæri sem til staðar eru, efla rannsóknir, menntun og stefnumótun, og styðja við útflutningsstarfsemi greinanna.  Forseti BÍL átti sæti í starfshópnum sem vann skýrsluna og stjórn telur ekkert hamla því að unnið verði í anda hennar annað en vilja stjórnvalda.
Til upprifjunar á tillögum skýrslunnar þá er hér kafli úr skýrslu forseta BÍL frá aðalfundi 2013: Megintillögur skýrslunnar ganga út á  að stjórnskipuleg ábyrgð skapandi greina verði skýr, samráð við skapandi geirann verði styrkt og upplýsingaflæði aukið.  Áhersla er lögð á það að ráðuneytin auki þekkingu sína á geiranum og að innan ráðuneytanna verði til sérfræðingar, sem hafi það skilgreinda hlutverk að sinna skapandi atvinnugreinum. Lagt er til að settur verði á stofn þverfaglegur hópur ráðuneyta og geirans, sem fái það hlutverk að vinna að samræmdri uppbyggingu greinanna á grundvelli skýrslunnar. Í skýrslunni eru einnig tillögur um styrkingu miðstöðva lista og hönnunar, þær verði miðstöð þekkingar á geiranum og virki sem brú milli stjórnsýslunnar og þeirra sem starfa innan geirans. Þá er lögð áhersla á að skapandi greinar verði skilgreind stærð í þjóðhagsreikningum og að söfnun tölulegra upplýsingar verði stórefld t.a.m. undir hatti Hagstofunnar. Einnig að ríki og sveitarfélög samræmi skráningu sína og upplýsingagjöf um tölfræði greinanna, t.d. upplýsingar um fjárhagslegan stuðning en ekki síður um framlag greinanna til hagkerfisins. Í skýrslunni er lögð mikil áhersla á fagmennsku í framlögum opinberra styrkja til skapandi greina og sérstök áhersla lögð á frumsköpun. Undir frumsköpun falla störf listamanna, sem eru bæði hluti af skapandi atvinnugreinum en líka sjálfstæð starfsemi, sem ekki er heppilegt að hneppa um of í bönd stjórnsýslulegs aga.

Fundað með ráðherrum nýrrar ríkisstjórnar
Eins og fram kemur framar í skýrslu þessari þá fundaði stjórn BÍL með mennta- og menningarráðherra og hans fólki í byrjun júlí um megináherslur í verkefnum og starfsáætlun BÍL. Á fundinum var lagt fram minnisblað sem aðgengilegt er á heimasíðu BÍL. Ráðherrann sérstakan áhuga á málefnum tengdum námi í kvikmyndagerð á háskólastigi og málefnum tengdum nýju tónlistarhúsi Hörpu. Einnig var nokkuð rætt um málefni Listaháskóla Íslands og mikilvægi þess að hann fengi langþráða úrlausn í húsnæðismálum, en innan ráðuneytisins er nú starfandi starfshópur sem fékk það hlutverk að leggja mat á fýsileika framtíðaruppbyggingar skólans annað hvort við Sölvhólsgötu eða í Laugarnesi.
Þá funduðu fulltrúar stjórnar með Ragnheiði Elínu Árnadóttur ráðherra atvinnu og nýsköpunar  22. ágúst, minnisblað sem lagt var fyrir þann fund er aðgengilegt á heimasíðu BÍL.  Ragnheiður Elín sýndi mikinn áhuga á skapandi atvinnugreinum og lýsti yfir vilja til samstarfs við að koma í framkvæmd hugmyndum skýrslunnar um greinarnar frá 2012. Lögðu fulltrúar stjórnar BÍL áherslu á mikilvægi heildstæðs rannsóknarumhverfis um greinarnar og að haldið verði áfram að rannsaka hagræn áhrif þeirra t.d. veltu, virðisauka, útflutningsvirði og samkeppnishæfni á alþjóðavísu. Skoða þurfi samspili atvinnutengdra rannsókna og rannsókna innan háskólanáms í listum og skapandi greinum.  Einnig var rætt um hlutverk Nýsköpunarmiðstöðvar í uppbyggingu atvinnutækifæra innan greinanna og lögð áhersla á að efla þurfi RANNÍS svo þar verði nægileg þekking á þörfum skapandi greina, þar þurfi t.d. að skoða mælistikur sem henta við mat á umsóknum frá fólki í skapandi greinum. Þá var lögð áhersla á mikilvægi þess að byggja upp atvinnutækifæri fyrir skapandi fólk utan þéttbýliskjarnans á höfuðborgarsvæðinu, í því sambandi gegndu menningarsamningar landshlutanna lykilhlutverki. Loks voru ítrekuð sjónarmið BÍL varðandi skattaumhverfi listamanna, virðisaukaskatt og nauðsyn á skattalegri hvatningu til einkaaðila til að fjárfesta í listageiranum. Fulltrúi skapandi atvinnugreina í ráðuneytinu Helga Haraldsdóttir sat einnig fundinn og í framhaldi funduðu forseti og Helga sérstaklega um mikilvægustu skrefin í innleiðingu þeirrar stefnu sem lögð er til í skýrslunni.
20. október átti forseti BÍL svo fund með Hönnu Birnu Kristjánsdóttur innanríkisráðherra og ráðherra sveitarstjórnarmála, ásamt ráðuneytisstjóra og fulltrúa sveitarstjórnarmála í ráðuneytinu. Þar var farið yfir þátt BÍL í uppbyggingu Austurbrúar, sameinaðaðrar stoðstofnunar á vettvangi sveitarfélaga á Austurlandi, en bæði BÍL og Listaháskóli Íslands eru stofnaðilar að Austurbrú og eiga fulltrúa í fagráði stofnunarinnar. Á fundinum lagði forseti áherslu á mikilvægi þess að listafólk ætti þátt í að styrkja list- og menningartengda starfsemi á landsbyggðinni og hældi hugmyndunum að baki Austurbrú. Verkefnin framundan væru ærin, t.d. að tryggja faglega úthlutun fjármuna úr menningarsamningum landshlutanna og marka skýra stefnu í uppbyggingu atvinnutækifæra á vettvangi lista- og menningar í landshlutunum. Skynsamlegt væri að hafa vel heppnaðar breytingar hjá Reykjavíkurborg í huga og vísaði forseti í því sambandi á reynslu af starfinu í menningar- og ferðamálaráði Reykjavíkur þar sem BÍL hefur komið að málum sem ráðgjafi.

Samstarf BÍL og Reykjavíkurborgar
Fremst í skýrslu þessari er getið um samstarfssamning BÍL og Reykjavíkurborgar, en samningur BÍL við borgina var endurnýjaður á árinu og gildir til loka árs 2015. Árlegt framlag borgarinnar til starfsemi BÍL á samningstímanum er kr. 1.060.000.-  Stjórn BÍL hafði óskað eftir hækkun úr kr. 900.000.- á síðasta samningstímabili (hafði verið 1.000.000.- á árabilinu 2007-2009) í kr. 1.800.000.-  Beiðnin fór fyrir borgarráð, sem samþykkti að hækka árlegt framlag lítillega eða í kr. 1.060.000.-  fyrir tímabilið 2013 – 2015.  Niðurstaðan olli að sjálfsögðu nokkrum vonbrigðum, en fátt sem hægt er að gera annað en undirbúa samtal við nýja borgarstjórn að loknum kosningum í vor. Samningurinn var undirritaður á árlegum samráðsfundi borgarstjóra með stjórn BÍL, sem haldinn var í Höfða 29. maí.  Málefnin sem stjórn BÍL lagði mesta áherslu á í minnisblaði sem lagt var fyrir fundinn voru stefnumótun og framtíðarsýn fyrir tónlistarhúsið Hörpu, stefna bókmenntaborgar UNESCO, málefni tónlistarskólanna í borginni, uppbygging danslistarinnar og málefni Tjarnarbíós. Minnisblaðið í heild sinni er aðgengilegt á heimasíðu BÍL.

Samstarfið við Menningar- og ferðamálaráð Reykjavíkur
Forseti BÍL og formaður SÍM sátu fundi menningar- og ferðamálaráðs Reykjavíkur á árinu, sem áheyrnarfulltrúar, seinni hluta ársins tók Erla B. Þórarinsdóttir, varamaður Hrafnhildar Sigurðardóttur einnig þátt í starfinu. Stuðningur borgarinnar við list- og menningartengd verkefni hækkaði um tæpar 7 milljónir frá fyrra ári úr kr. 60.360.000.- í kr. 67.200.000.- Ráðgefandi faghópur um styrki skipaður fulltrúum BÍL hafði 175 umsóknir til umsóknar og úthlutaði menningar- og ferðamálaráðs á grundvelli tillagna hópsins í janúar sl. Þá fengu tónlistarhátíðirnar Sónar Reykjavík, Reykjavík Midsummer Music og Tectonics tónlistarhátíðin þriggja ára samning við Reykjavíkurborg,  og bætast þær við hinar tíu hátíðirnar sem þegar hafa sambærilega samninga við borgina. Stuðningur við hátíðirnar nemur 35,5 m.kr. 2014. Stærstu styrkir til eins árs voru vegna Kvikmyndahátíðar í Reykjavík 2014, 8 m.kr. og Kammersveitar Reykjavíkur, Stórsveitar Reykjavíkur og  Caput, sem hljóta 1,8 m. hver. Það vakti nokrrar deilur að RIFF kvikmyndahátíðin skyldi ekki fá áframhaldandi samstarfsamning við borgina en þess í stað gerður samningur við aðra aðila um kvikmyndahátíð. Var allur faghópur BÍL kallaður fyrir menningar- og ferðamálaráð til að rökstyðja tillögu þessa og fór á endanum svo að fulltrúar Sjálfstæðisflokks í ráðinu sátu hjá við þann hluta tillögunnar sem varðaði kvikmyndahátíðina. Í framhaldinu hefur orðið nokkur fjölmiðlaumfjöllun um málið. Stjórn BÍL hefur ekki tekið afstöðu til málsins að öðru leyti en því að lýsa yfir fullt trausti á mat faghópsins á umsóknum þeim er bárust.

Samstarf við mennta- og frístundaráð
Í janúar 2013 fundaði stjórn BÍL með mennta- og frístundaráði og starfsfólki sviðsins um málefni listtengdrar menntunar í grunnskólum borgarinnar, sjálfstætt starfandi listaskólum og möguleika á meira samstarfi menntayfirvalda og listamanna við innleiðingu ákvæða nýrrar námsskrár. Minnisblað frá fundinum er aðgengilegt á heimasíðu BÍL.  Áframhald verður á þessu starfi í nánustu framtíð og er nú í undirbúningi vinnufundur á sviðinu með þeim aðilum úr hópi listamanna sem mesta reynslu hafa af stafi listafólks í skólum. Þá er rétt að geta um starfshóp sem settur var á laggirnar á árinu og er ætlað að gera tillögur um innleiðingu stefnu um barna- og ungmennamenningu skv. menningarstefnu Alþingis sem fyrr er getið. Fulltrúi BÍL í þeim hópi er Agnar Jón Egilsson leikstjóri og varamaður hans Oddný Sen kvikmyndafræðingu. Elfa Lilja Gísladóttir, frakvæmdastjóri verkefnisins Tónlist fyrir alla stýrir starfi hópsins.

Samstarf við SSH – Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
Undanfarið hafa Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu unnið að bættri stefnu í menntamálum með það að markmiði að auka gæði skólastarfs. Í október var BÍL boðið að senda fulltrúa til vinnufundar um stefnuna og tilnefndi stjórn BÍL Irmu Gunnarsdóttur dansara og Pamelu de Sensi flautuleikara sína fulltrúa. Um 90 sérfræðingar sem tengjast skólamálum sátu fundinn. Irma skilaði stjórn BÍL minnisblaði um fundinn þar sem lögð er áhersla á mikilvægi þess að sjónarmið listkennslu séu rædd á svona sameiginlegum vettvangi en jafnframt að hlutverk listafólks sé að færa umræðuna inn á það spor að listkennsla eigi að vera sjálfsagður hluti skólastarfs á öllum skólastigum en ekki einungis rekið sem „þróunarverkefni“ um stundarsakir. Mikið þurfi að breytast ef ná eigi fram markmiðum í listgreinahluta nýrrar aðalnámsskrár, til þess þurfi fleira fagfólk í listkennslu inn í skólanna, auka þurfi víðsýni og svigrúm í listkennslu og tryggja hlut fleiri listgreina í kennslunni. Ákveðin hefð sé fyrir kennslu í tónmennt, myndmennt og textílhönnun, en aðrar greinar standi veikar að vígi, t.d. dans og leiklist. Irma telur mikilvægt að BÍL komi áfram að vinnu við innleiðingu framtíðarstefnu í menntamálum og leggi í því sambandi áherslu á að komið verði á fót þróunarverkefnum til lengri tíma, t.d. tveggja til þriggja ára.

Saga Bandalags íslenskra listamanna
Í nokkurn tíma hefur Ingunn Þóra Magnúsdóttir sagnfræðingur unnið að ritun sögu BÍL. Sl. tvö ár hefur hún lagt hart að BÍL að taka verkefnið upp á sína arma og koma því á endapunkt með því að standa formlega að útgáfu þess. Vegna veikrar fjárhagsstöðu hefur BÍL ekki bolmagn til að standa straum af kostnaði við útgáfuna og styrkir til að gefa út rit af þessu tagi eru af skornum skammti. Þó hefur forseti BÍL lagt í nokkra vinnu við að kanna möguleika varðandi útgáfu. Síðla árs 2012 fór stjórn BÍL þremur velviljuðum sérfræðingum að lesa yfir handritið að verkinu og í framhaldinu vann Ingunn Þóra lokagerð handrits sem forseti hefur undanfarið sýnt bókaútgefendum. Það er ljóst að nokkur vinna er eftir áður en verkið er tilbúið til útgáfu, þar má nefna myndasöfnun og myndritstjórn auk þess sem sérfræðingar telja að lokaspretturinn verði ekki unninn án þess að fá góðan ritstjóra til að fylgja því í höfn, en slík vinna gæti tekið þrjá mánuði. Þeir bókaútgefendur sem skoðað hafa verkið áætla að kostnaður við útgáfu af þessu tagi, sem yrði rík af myndefni, myndi kosta hátt í 8 milljónir króna. Slík upphæð er ekki á færi BÍL að reiða fram og stjórn BÍL er það til efs að hægð verði að safna „áskrifendum“ úr hópi listamanna eða menningarstofnana sem nægði til að standa undir þeim kostnaði. Þetta hefur leitt til þess að forseti hefur, í samráði við Ingunni Þóru, átt samtöl við sérfræðinga í menningarmiðlun við Háskóla Íslands, með það í huga að verkið verði gefið út með tilstuðlan meistaranema á því sviði, mögulega með því að brjóta það upp og auka vægi myndefnis, jafnvel að úr verði einhvers konar úrklippubók. Slíkt er ýmsum vandkvæðum bundið, bæði er verkið viðamikið og varla á færi eins meistaranema að vinna úr því nema að hluta. Í þessum samtölum kviknaði þó hugmynd um hvort ekki mætti skoða möguleikann á að breyta grunnhugmyndinni varðandi útgáfu bókar yfir í að koma efninu fyrir á sérstökum vef um sögu BÍL. Sú hugmynd er nú til skoðunar hjá kennara í vefhönnun á hugvísindasviði HÍ og þess vænst að einhverjar fréttir verði af málinu þegar líða tekur nær vori. Það er a.m.k. samdóma álit þeirra sem skoðað hafa handritið að þarna sé búið að safna saman svo miklu af dýrmætum heimildum að ekki sé forsvaranlegt að láta það fara í súginn.

Norræna menningarmálaáætlunin – Kultur Kontakt Nord
Það hefur verið nokkuð hljótt um Norrænu menningarmálaáætlunina þetta árið og BÍL ekki fregnað neitt sérstakt af störfum sérfræðingahópa áætlunarinar. Eini fulltrúi BÍL í sérfræðingahópum áætlunarinnar um þessar mundir er Gunnar Gunnsteinsson leikstjóri, en hann situr í sérfræðingahópi um ferðastyrki. BÍL stendur ekki að baki neinum fulltrúa í sérfræðingahópi um verkefnisstyrki, sem gerir tillögur um stærstu úthlutanirnar. . Í lok árs 2012 gekk mennta- og menningarmálaráðuneytið framhjá tillögum BÍL í þann hóp og skipaið Örn Hrafnkelsson, sviðsstjóra varðveislu og stafrænnar endurgerðar hjá Landsbókasafni Íslands, í hópinn. Um þessar mundir er Gunnar Gunnsteinsson því eini fulltrúinn sem BÍL hefur átt þátt í að tilnefna í sérfræðingahópa Norrænu menningaráætlunarinnar KKN. Loks má geta þess að Ísland hefur ekki átt aðalfulltrúa í rekstrarstjórn KKN síðan í lok árs 2011, þegar Signý Ormarsdóttir menningarfulltrúi á Austurlandi hvarf af þeim vettvangi.
Stjórn BÍL hefur hvatt félaga sína til að fylgjast vel með málefnum KKN á heimasíðu áætlunarinnar og gegnum rafrænt fréttabréf, sem gefið er út reglulega.

Höfundarréttur
Forseti BÍL hefur, sem forseti European Council of Artists átt þess kost að taka þátt í starfi European Creative Alliance, sem er samstarsvettvangur um höfundarréttarmál myndaður af öllum stóru höfundarréttarsamtökum Evrópu. Hópurinn telur um 20 aðila og hefur komið saman reglulega frá upphafi 2013. Það verkefni sem hópurinn leggur mesta áherslu á um þessar mundir er að uppfræða frambjóðendur til Evrópuþingsins um höfundarréttarlega hagsmuni listamanna, en í vor verða kosningar til Evrópuþingsins og fara sterkir hópar hagsmunaaðila nú mikinn til að sannfæra frambjóðendur og þingmenn um að ómögulegt sé að hefta aðgengi almennings að höfundarréttarvörðu efni á netinu. Það er því við ramman reip að draga í þessari baráttu og mikilvægt að listafólk eigi sína málsvara við borið þar sem stefna í þessum margslnungna málaflokki er mótuð.

ECA – European Council of Artists
Forseti BÍL hefur nú starfað sem forseti ECA – European Council of Artists í tvö ár og er fátt að frétta af þeim samtökum annað en viðvarandi fjárskortur. ECA fékk því miður synjun á stuðningu úr Menningaráætlun ESB, en lögð hafði verið mikil  vinna í umsókn samtakanna. Einkunnin sem ECA fékk fyrir umsóknina var að vísu mun hærri en síðast þegar sótt var um en nægði þó ekki til að tryggja stuðning. Þau verkefni sem hafa verið unnin á vetvangi ECA á árinu eru fyrst og fremst tengd höfundarréttarmálum þeim sem fyrr er getið og svo hefur ECA átt fulltrúa í viðræðum hagsmunaaðila innan ESB í tengslum við endurnýjaðar reglur sambandsins um svokallað fylgiréttargjald, sem er lögboðið gjald sem seljendum listaverka er gert að innheimta þegar um endursölu verka er að ræða. Chris Biddlecomb, fulltrúi í framkvæmdastjórn ECA hefur sinnt því starfi f.h. ECA.
Framkvæmdastjórn ECA mun á næstu vikum þurfa að taka ákvörðun um framtíð samtakanna, en skv lögum ECA þarf að halda aðalfund í síðasta lagi 9. maí nk. og mun þá skýrast hvort samtökin lifa áfram í einhverri mynd eða hvort þau verða hreinlega lögð niður.
ECA samstarfið hefur þó getið af sér hliðarverkefni sem tengist myndlist og starfsmaður ECA hefur annast. Þar er um að ræða samstarf norðurlandanna, Baltnesku landanna og Skotlands sem gengur út á það að breiða út þekkingu um MU-samninginn sænska, sem er lögbundinn í Svíþjóð og tryggir myndlistarmönnum greiðslur fyrir vinnu við að koma upp sýningum í söfnum og sýningarsölum, sem rekin eru fyrir opinbert fé. Í því verkefni nýtist undirbúningsvinna SÍM og samtaka myndlistarmanna á Norðurlöndunum og tekur formaður SÍM þátt í þeirri  vinnu.

Listaháskóli Íslands – Samráðsvettvangur
Á árinu var starfandi starfshópur um aukin samskipti Listaháskóla Íslands við menningarstofnanir og starfandi listamenn. Vettvangurinn var settur á laggirnar að frumkvæði LHÍ, Félags um Listaháskóla og Bandalags íslenskra listamanna. Fulltrúar BÍL í starfshópnum voru Hrafnhildur Gunnarsdóttir og Jón Páll Eyjólfsson. Hópurinn skilaði tillögum til stjórnar LHÍ 19. September og hafa þær verið til umfjöllunar hjá þeim aðilum sem áttu fulltrúa í hópnum síðan. Í desember sendi stjórn BIL stjórn Listaháskólans viðbrögð sín. Næstu skref í málinu verða tekin á næstunni þegar framkvæmdastjóri LHÍ, sem stjórnaði starfi hópsins, kallar aðila saman til fundar um mögulega framkvæmd, hlutverk og markmið formlegs samráðsvettvangs LHÍ.

Listahátíð í Reykjavík
Formenn aðildarfélaga BÍL eiga allir aðilda að fulltrúaráði Listahátíðar í Reykjavík og kemur fulltrúaráðið saman til fundar árlega þar sem reikningar síðasta árs eru kynntir, rekstrarstaða og áform þeirrar hátíðar sem framundan er í það og það skiptið. Einatt þegar ársreikningar hátíðarinnar eru kynntir á fulltrúaráðsfundum hafa fulltrúar listamanna leitað upplýsinga um þann lið reikninganna sem gerir grein fyrir þóknunum til listamana enda hlutverk heildarsamtaka listafólks að fylgjast með kjörum þeirra á hverjum tíma. Á fulltrúaráðsfundi þeim sem haldinn var í Höfða 11. október 2013 vakti það athygli fulltrúa listamanna að liðurinn „Þóknun til listamanna“ í reikningum hátíðarinnar hafði lækkað um tæpl. 13,2 milljónir króna milli áranna 2011 og 2012; var kr. 22.010.242.- í reikningum 2011 en kr. 8.817.999.- í reikningum ársins 2012. Óskað var skýringa á þessari lækkun, en ekki fengust ásættanleg svör. Stjórn BÍL hefur því sent stjórnanda hátíðarinnar formlegt erindi þar sem óskað er upplýsingaum ástæður þess að þóknun til listamanna lækkaði um tæpl. 13,2 milljónir króna í reikningum Listahátíðar í Reykjavík milli hátíðanna 2011 og 2012. Svar hefur ekki borist.

Önnur störf forseta
Á árinu sinnti forseti fundum með Norrænu listamannasamtökunum, Nordisk Kunstnerråd, en þau funduðu í september í Stokkhólmi. Á þeim fundi var formlega gengið frá skipan forseta BÍL í stjórn Norrænu menningarstofnunarinnar í Róm, Circolo Scandiavo, en Nordisk kunstnerråd á þar einn fulltrúa. Nú í byrjun febrúar sat forseti sinn fyrsta stjórnarfund. Þá var forseti fulltrúi á Doxpro ráðstefnu kvikmyndagerðarmanna í heimildamyndageiranum, sem haldin var í tengslum við heimildamyndahátíð í St. Pétursborg í september. Forseti flutti þar erindi af sjónarhóli áhorfenda og unnenda heimildarmynda.  Þá hefur forseti tekið þátt í fjölda funda hér innanlands á árinu og veitt ráðgjöf þeim sem leita vilja til heildarsamtaka listamanna. Starfið hefur verið afar gefandi og þótt stundum sé ansi hryssingslegur mótvindur þá eru ánægjustundirnar í starfinu fleiri en hinar. Til marks um það er metnaðarfull starfsáætlun sem stjórn BÍL leggur fyrir þennan fund og markað upphaf hins nýja starfsárs 2014.

Hringlaga box!

Í tengslum við aðalfund sinn 8. febrúar nk. býður BÍL – Bandalag íslenskra listamanna til málþings í Iðnó laugardaginn 8. febrúar undir yfirskriftinni

Hringlaga box – hlutverk listanna og þátttaka listamanna í innri endurskoðun og endursköpun samfélagsins 

Málþingið tekur til skoðunar með hvaða hætti sköpun auðgar samfélagið, ekki einungis gegnum listræna túlkun og átök heldur ekki síður með skapandi og gagnrýnni nálgun við lausn hvers konar verkefna. Í nýjustu kenningum stjórnunarfræðanna er fjallað um mikilvægi skapandi nálgunar við lausn fjölbreytilegustu  viðfangsefna og bent á aðferðir listamanna sem eftirsóknarverðar í því sambandi. Þetta hefur leitt til þess að kallað er eftir kröftum listafólks í þverfaglegu samtali og samstarfi langt út fyrir lista- og menningargeirann;  a.m.k. þegar glímt er við heftandi ramma viðtekinna hefða. Listin leitast við að gera kosmos úr kaosi en í samtímanum virðast aðrar greinar menningarinnar, ekki síst fræðin, frekar njóta trausts til markvissrar endurskoðunar og endursköpunar samfélagsins. Nálgun listanna er ekki síður meðvituð, gagnrýnin, greinandi, spurul og speglandi, þótt hún sé vissulega dularfyllri og óræðari. En hví ætti hlutverk og erindi listarinnar sjálfrar að virðast svo framandi hinni almennu orðræðu?  Hvað eru mýtur og hvað veruleiki um skapandi vinnubrögð?

Innleggin verða flutt af skapandi fólki sem hefur reynslu af því að takast á við fjölbreytt verkefni á vettvangi atvinnulífsins og vítt og breitt um samfélagið.  Sérstakur gestur málþingsins, Jón Gnarr borgarstjórinn í Reykjavík, mun fjalla um sína nálgun á verkefnið sem átt hefur hug hans sl. fjögur ár; að stofna stjórnmálaflokk, leiða hann til sigurs í kosningum til borgarstjórnar og stýra stjórnkerfi borgarinnar heilt kjörtímabil.

Innleggin flytja: Saga Garðarsdóttir leikkona, Kjartan Pierre Emilsson leikjahönnuður hjá CCP, Sigrún Birgisdóttir deildarforseti hönnunar- og arkitektúrdeildar LHÍ og Sólrún Sumarliðadóttir tónlistarmaður.   Málþingsstjóri verður Hildigunnur Sverrisdóttir arkitekt. Fyrirkomulag málþingsins verður þannig að innleggin verða kvikmynduð og sett á vefinn að málþinginu loknu, með það að markmiði að umræðan geti haldið áfram á vefmiðlum og samskiptasíðum.

Málþingið fer fram í IÐNÓ, það hefst kl. 14:00 og stendur til kl. 15:45

Því lýkur með léttum veitingum og óformlegu spjalli um efni málþingsins. Málþingið er öllum opið. Allar nánari upplýsingar gefa Kolbrún Halldórsdóttir forseti BÍL  kolbrun@bil.is og Hildigunnur Sverrisdóttir fagstjóri í arkitektúr við LHÍ hildigunnurs@lhi.is

Aðalfundur BÍL – Dagskrá

Aðalfundur BÍL verður haldinn í Iðnó  8. febrúar 2014

Þann 8. janúar sl. var sent út boð á aðalfund Bandalags íslenskra listamanna 2014.  Fundurinn verður haldinn laugardaginn 8. febrúar 2014 í Iðnó við Tjörnina kl. 11:00 – 13:30.

Dagskrá aðalfundarins verður sem hér segir:

 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
 2. Lögmæti fundarins kannað og staðfest
 3. Skýrsla forseta um starf BÍL 2013
 4. Ársreikningar 2013
 5. Kosning skoðunarmanna reikninga (til tveggja ára)
 6. Kosning forseta (til tveggja ára)
 7. Lagabreytingartillaga, 8. grein laganna
 8. Starfsáætlun 2014
 9. Ályktanir
 10. Önnur mál

Stjórn BÍL leggur fram eftirfarandi tillögu til breytinga á 8. grein laganna:
Sérhverju aðildarfélagi ber að innheimta hjá félagsmönnum árstillag, sem nemur kr. 450.- m.v. verðlag í janúar 2014, til sameiginlegrar sterfsemi BÍL. Árstillagið tekur breytingum m.v. vísitölu neysluverðs.

Forseti verður kjörinn til næstu tveggja ára og hefur Kolbrún Halldórsdóttir ákveðið að gefa kost á sér til endurkjörs. Skoðunarmenn reikninga hafa verið Ragnheiður Tryggvadóttir og Sigurgeir Sigmundsson.

Þegar fundinum lýkur verður borin fram hádegishressing og kl. 14:00 hefst málþing sem fjallar um það með hvaða hætti listafólk getur auðgað samfélagið, ekki einungis gegnum listræna sköpun heldur með skapandi nálgun fjölbreyttra verkefna í öðrum greinum atvinnulífs. Málþinginu lýkur kl. 16:00 með móttöku í boði BÍL. Málþingið er öllum opið og verður sérstök tilkynning send formönnum aðildarfélaganna til dreifingar á félagsmenn.

Minnt er á að auk stjórnarmanns getur hvert aðildarfélag tilnefnt fjóra fulltrúa til setu á aðalfundinum með atkvæðisrétt, þannig að hvert aðildarfélag hefur fimm atkvæði á fundinum. Sambandsfélag getur að auki tilnefnt einn fulltrúa fyrir hvert sjálfstætt starfandi félag innan sambandsins. Allir félagsmenn aðildarfélaganna eiga rétt til setu á fundinum með málfrelsi og tillögurétt. Formenn eru minntir á að senda inn þátttökulista í síðasta lagi viku fyrir aðalfund, þ.e. 1. febrúar nk.

Aðalfundur BÍL 2014

Aðalfundur BÍL – Bandalags íslenskra listamanna 2014 verður haldinn laugardaginn 8. febrúar í Iðnó við Tjörnina og hefst hann kl. 11:00.  Í framhaldinu verður haldið málþing um málefni sem eru ofarlega á baugi í samfélagi listamanna um þessar mundir, frekari útlistun á efni þess og fyrirlesurum verður kynnt á næstunni.

Um aðalfund BÍL fer skv. lögum BÍL, sem eru aðgengileg á heimasíðu Bandalagsins.

Dagskrá fundarins ásamt tillögu stjórnar að starfsáætlun 2014 verður send út a.m.k. tveimur vikum fyrir fundinn. Ein lagabreytingartillaga liggur fyrir fundinum, sem varðar 8. grein laganna, þar sem lögð er til hækkun á árstillagi því sem aðildarfélög innheimta hjá félagsmönnum sínum til að standa straum af sameiginlegum kostnaði við starfsemi Bandalagsins.

Í beinu framhaldi af aðalfundinum verður efnt til opins fundar/málþings, sem undirbúið er af teymi skipuðu af stjórn BÍL og verður efni málþingsins endanlega ákveðið á stjórnarfundi BÍL 13. janúar nk. Málþingið verður öllum opið og verður sérstök tilkynning send formönnum aðildarfélaganna til dreifingar á félagsmenn á næstunni.

Minnt er á að auk stjórnarmanns getur hvert aðildarfélag tilnefnt fjóra fulltrúa til setu á aðalfundinum með atkvæðisrétt, þannig að hvert aðildarfélag hefur fimm atkvæði á fundinum. Sambandsfélag getur að auki tilnefnt einn fulltrúa fyrir hvert sjálfstætt starfandi félag innan sambandsins. Samkvæmt lögum BÍL ber félögum að senda inn greinargerð um störf aðildarfélaganna og tilkynna um aðalfundarfulltrúa a.m.k. tveimur vikum fyrir boðaðan aðalfund.  Þá er minnt á að allir félagsmenn aðildarfélaganna eiga rétt til setu á fundinum með málfrelsi og tillögurétt, því er hvatt til þess að félögum sé kynnt dagsetning fundarins með góðum fyrirvara.

 

Page 10 of 29« First...89101112...20...Last »